Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Projekty w toku
„STAŻE PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza”

w partnerstwie z :

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stanisława Staszica w Siedlcach

informują, że

od dnia 01.04.2011 roku do 31.12.2015 roku realizowany jest projekt pt.:

„STAŻE PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej

Read more...

Programy staży - Staże podstawą kształcenia zawodowego - poddziałalnie 3.4.3

Programy staży - Staże podstawą kształcenia zawodowego - poddziałalnie 3.4.3

Read more...

„Nowy profil-nowa szansa”

Projekt: ,,NOWY PROFIL - NOWA SZANSA”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie

Poddziałanie 8.1.2  Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie 

 

Projekt jest realizowany przez Wschodnia Agencję Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ”Wiedza” .Celem projektu jest dostosowanie profilu działalności 12 mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych Lubelszczyzny poprzez doradztwo i szkolenia  z zakresu wprowadzania innowacji, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, rozszerzania rynków zbytu oraz efektywności energetycznej do lipca 2013r.

Read more...

Zmiana adresu siedziby Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno Gospodarczego "Wiedza"

Stowarzyszenie Rozowju Społeczno - Gospodarczego "Wiedza"  mieści się obecnie:

00-871 Warszawa

ul. Żelazna 67 m 18

Informacje o projekcie Aktywny rodzic w pracy szczęśliwe dziecko w żłobku

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

,,Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza z siedzibą w Warszawie zaprasza rodziców do udziału w

Projekcie pt.: „Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”.

Celem Projektu jest umożliwienie powrotu do pracy rodzicom przebywającym na urlopie

macierzyńskimlub wychowawczym.

Do udziału w projekcie uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria:

Ø  osoby fizyczne: kobiety i mężczyźni, posiadający dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, zameldowane na terenie

m.st. Warszawy, pozostające bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotne;

Ø  samotne/ni matki i ojcowie;

Ø  osoby niepełnosprawne;

Ø  kobiety korzystające z urlopu macierzyńskiego i/lub wychowawczego;

Ø  kobiety i mężczyźni, którzy utracili już wcześniej zatrudnienie i aktualnie zajmują się jedynie wychowywaniem dziecka.

Aplikujący do udziału w projekcie zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

Ø  oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia przez okres, co najmniej 12 miesięcy poprzedzających

przystąpienie do projektu;

Ø  oświadczenia o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12 miesięcy

poprzedzających przystąpienie do projektu;

Ø  kserokopii dokumentu poświadczającego zameldowanie w Warszawie;

Żłobek powstaje na Ursynowie, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Stokłosy.

Terminrozpoczęciaedukacjiżłobkowej – 1 maja 2013 roku.

Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do częściowego pokrycia kosztów za pobyt

dzieci w żłobku. Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają powyższe kryteria, prosimy

o kontakt mailowypod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

files/1 Deklaracja uczestnictwa_Ż.doc

files/2 Formularz zgłoszeniowy do projektu.doc

files/3 Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia_Ż.doc

files/4 Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej_Ż.doc

files/5 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych_Ż.doc

files/6 Oświadczenie o zameldowaniu_Żo.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 


,,Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.5.Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Numer konkursu DWF_1.5_1_2012

 

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.             Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz rekrutacji w ramach projektu: "Aktywny rodzic w pracy,

szczęśliwe dziecko w żłobku” realizowanego na podstawie umowy nr.: UDA-POKL.01.05.00-00-096/12-00zawartej

pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „WIEDZA”.

2.             Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań

na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Numer Konkursu DWF_1.5_1_2012.

3.             Beneficjentem  jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie

ul. Żelazna 67 lok. 18.

4.             Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem,

pozostają w kwestii Koordynatora Projektu.

 

 

 

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

·                     Beneficjent/Projektodawca – Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie

przy ul. Żelaznej 67 nr lokalu 18, 00-871 Warszawa;

·                     Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik Projektu/Członek grupy docelowej – zakwalifikowany zgodnie z zasadami

określonymi w niniejszym regulaminie – osoby fizyczne: kobiety i mężczyźni, zameldowane na terenie m.st. Warszawy, pozostające

bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotni i niepełnosprawni, bezpośrednio korzystający z wdrażanego Projektu

·                     Projekt –  projekt ,,Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”;

·                     Biuro Projektu – 00-871 Warszawa, ul. Żelazna 67 lok. 18;

·                     Strona internetowa Projektu - http://www.wiedza.org.pl/;

§ 3
ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

1.             Okres realizacji projektu to 01.01.2013 - 31.12.2014 r.

2.             Adres Biura Projektu: ul. Żelazna 67, lok. 18, 00-871 Warszawa.

3.            Celem głównym Projektu jest zwiększenie o 30 osób (kobiet i mężczyzn) z m.st. Warszawy powracających na rynek

pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, ułatwienie im wejścia lub powrotu na rynek pracy, a

także podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez zorganizowanie opieki dla ich dzieci, w formie opieki w żłobku.

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.             Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do odpłatnego udziału w projekcie: ,,Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe

dziecko w żłobku”.

2.             Do udziału w projekcie uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria:

-  osoby fizyczne: kobiety i mężczyźni, zameldowane na terenie m.st. Warszawy, pozostające bez zatrudnienia, w tym

długotrwale bezrobotne;

- samotne matki i ojcowie;

- osoby niepełnosprawne

- kobiety korzystające z urlopu macierzyńskiego i/lub wychowawczego

- kobiety i mężczyźni, którzy utracili już wcześniej zatrudnienie i aktualnie zajmują się jedynie wychowywaniem dziecka.

3.             W projekcie może wziąć udział 30 BO, w następującym podziale: 29 kobiet (w tym 25 długotrwale bezrobotnych)

i 1 mężczyzna (w tym długotrwale bezrobotny). Wśród 30 BO przewidziana jest 1 osoba niepełnosprawna.

4.             Aplikujący do udziału w projekcie zobowiązany jest do złożenia osobiście w Biurze Projektu następujących

dokumentów:

·         formularz rekrutacyjny

·         oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia

·         oświadczenie o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej

12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu

·         oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

·         kserokopii dokumentu poświadczającego zameldowanie w Warszawie

5.         Wszystkie dokumenty wymienione w § 4 ust. 4 dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu.

6.         Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

7.         Każdy aplikujący do uczestnictwa w projekcie powinien zapoznać się z regulaminem uczestnictwa i rekrutacji.

Regulamin dostępny w Biurze Projektu i na stronie Projektu.

§ 5

REKRUTACJA

 

1.         Rekrutacja uczestników projektu jest otwarta, niedyskryminująca ze względu na płeć, wiek,  rasę, niepełnosprawność,

status społeczny. Cały proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans.

2.         Rekrutacja odbywać się będzie od 01.03.2013 roku do 19.04. 2013 roku.

3.         Rekrutacja przebiegać będzie w II etapach:

etap I

Informacja i promocja – zamieszczenie informacji na stronach www, ogłoszenia w prasie (płatne i bezpłatne), strona

internetowa projektodawcy , strona internetowa żłobka, rozmieszczenie plakatów w Urzędach Pracy i poradniach pediatrycznych

(państwowych i prywatnych) na terenie m.st. Warszawy, organizacja dnia otwartego w żłobku.

 

etap II

Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów w postaci dokumentów   wymienionych w §4 ust.4 w Biurze Projektu. Proces

przyjmowania dokumentów koordynowany będzie przez osobę zatrudnioną przez Beneficjenta.

Ostateczna kwalifikacja do projektu przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Koordynator Projektu,

Asystent Koordynatora Projektu, Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”.

4.         Informacje związane z rekrutacją dostępne są na stronie internetowej Projektu.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

1.             Uczestnik Projektu ma prawo do płatnego uczestnictwa w Projekcie.

2.             Uczestnik Projektu ma obowiązek wypełnienia deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza zgłoszeniowego,

ankiet ex-ante i ex-post.

3.             Uczestnik Projektu ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania umożliwiające powrót do pracy, oraz

przedstawić w formie pisemnego oświadczenia wykaz działań jakie podjął w celu powrotu na rynek pracy.

4.             Uczestnik Projektu ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

5.             Uczestnik Projektu ma obowiązek udzielania niezbędnych informacji w celach monitoringu i ewaluacji.

§ 7
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1.             Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników kursu w przypadku

naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

2.             W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu,

komisja rekrutacyjna zbierze się ponownie, aby z pośród zgłoszeń, które wpłynęły wybrać osobę, która spełnia warunki

wymagane w projekcie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.             Regulamin wchodzi w życie z dnia 01.02.2013 i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.

2.             Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

3.             Beneficjent zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie.