Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Projekty zrealizowane
„Innowacyjna platforma współpracy online dla podmiotów Mazowieckiego Klastra ICT

 

Rozwój Mazowieckiego Klastra ICT poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy współpracy online

W ramach projektu "Innowacyjna platforma współpracy online dla podmiotów Mazowieckiego Klastra ICT"trwają prace nad opracowaniem i wdrożeniem usług online dla przedsiębiorców z sektora ICT działających w ramach Mazowieckiego Klastra ICT.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Koordynator: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza”

 

Wartość projektu: 1 350 854 pln

 

Wartość dofinansowania: 1 148 218,25 pln

 

W ramach projektu, poprzez wykorzystanie nowych technologii, tworzona jest platforma internetowa umożliwiająca realizację 4 nowych, innowacyjnych usług za pośrednictwem sieci Internet. Na poziomie produktu, celem projektu jest wsparcie rozwoju powiązania kooperacyjnego, jakim jest Mazowiecki Klaster ICT oraz zwiększenie liczby przedsiębiorstw i jednostek naukowych zaangażowanych w powiązania kooperacyjne w regionie. W ramach projektu przewidziano zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w ramach klastra do 50 na koniec 2011 roku. W wyniku projektu przewidziano także zaangażowanie 1 jednostki naukowo-badawczej oraz 1 szkoły wyższej w porozumienie kooperacyjne.

 

W wyniku realizacji projektu przedsiębiorcy skupieni w Mazowieckim Klastrze ICT oraz inne podmioty uzyskają możliwość nieodpłatnego korzystania z usług:

 

1. zarządzanie projektami online (usługa umożliwiająca planowanie i kontrolę projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT - dostęp do platformy internetowej umożliwiającej pełne zarządzanie projektami ze szczególnym uwzględnieniem projektów IT: zarządzanie zasobami, planowanie zasobów, tworzenie i zarządzanie harmonogramem projektu, wspólna przestrzeń dyskowa, wymiana informacji i opinii, wirtualne miejsce spotkań etc.),

 

2. kojarzenie inwestorów(usługa umożliwiająca wymianę informacji i pozyskiwanie inwestorów dla realizowanych projektów - na zakupionej w ramach projektu platformie członkowie klastra oraz podmioty zapewniające finansowanie (ewentualnie również inne przedsiębiorstwa i osoby fizyczne na zasadach komercyjnych) będą mogły udostępniać swoje projekty / pomysły i poszukiwać dla nich finansowania.),

 

3. e-learning(usługa szkoleń online z zakresu przygotowywania, prowadzenia projektów i pozyskiwania finansowania na ich realizację; dzięki zakupionej technologii platforma e-learning zostanie uruchomiony zestaw szkoleń z zakresu zarządzania projektami oraz finansowania projektów innowacyjnych w trybie online),

 

4. tworzenie zespołów roboczych(umożliwienie organizacji wspólnej pracy dla członków klastra – tworzenie zespołów wspólnie realizujących projekt online). Wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość korzystania nieodpłatnego i bezwarunkowego ze wszystkich produktów i usług powstałych w wyniku realizacji projektu. Wnioskodawca nie przewiduje ograniczenia w tej kwestii.

 

W ramach projektu wykorzystywane są nowe technologie:

 

- platforma online do zarządzania projektami,

 

- platforma e-learning,

 

- platforma do kojarzenia inwestorów i pomysłodawców oraz

 

- platforma do tworzenia zespołów do realizacji projektów.

 

Wszystkie platformy zostaną zintegrowane w ramach portalu Klastra ICT, który powstaje na bazie obecnej strony www klastra. Portal będzie miał charakter informacyjno-promocyjny ale przede wszystkim służył udostępnianiu stworzonych w projekcie usług. Projekt przewiduje również szereg prac badawczych, które pozwolą na określenie rzeczywistych potrzeb w zakresie planowanych usług wśród przedsiębiorców branży ICT na Mazowszu i wyznaczą kierunki i strategię rozwoju klastra w przyszłości.

 

Projekt jest realizowany na terenie całego Województwa Mazowieckiego – dzięki technologiom ICT wykorzystanym w projekcie równy dostęp do stworzonych i udostępnionych usług będą miały przedsiębiorstwa z całego regionu niezależnie od lokalizacji swojej siedziby.

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Euro­pejską ze środków Euro­pejskiego Fun­duszu Roz­woju Regio­nalnego w ramach Regio­nalnego Pro­gramu Ope­racyj­nego Woje­wództwa Mazowiec­kiego 2007-2013.
 

 

 

Produkcja i dystrybucja wydawnictwa p.t. „Polska, jej zasoby i środowisko. Stan i Wyzwania
Partnerzy:
eko3
Zaproszenie na wystawę
fio_logo_mini

Projekt współfinansowany  ze środków europejskich w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

zaprasza na wystawę fotografii

 

Moje miejsce na ziemi

 

Czytelnia Biblioteki Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ul. Pocztowa 54

 

grudzień 2009 – styczeń 2010

Read more...

Projekt szkoleń dla nauczycieli geografii i edukatorów z zakresu zrównoważonego rozwoju, w tym tematyki zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem globalnego ocieplenia

 

Partnerzy:

eko1
eko2

 

Na tropie księcia Daniela – młodzi reporterzy odkrywają swoją historię
fio_logo_mini

Projekt współfinansowany  ze środków europejskich w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2009

 

 

Warszawskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” realizuje projekt:

„Na tropie księcia Daniela
 –  młodzi reporterzy odkrywają swoją historię”

 

 

Projekt adresowany jest

do młodzieży w wieku 16-25 lat uczącej się w chełmskich szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych.

 

Read more...