Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

„STAŻE PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza”

w partnerstwie z :

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stanisława Staszica w Siedlcach

informują, że

od dnia 01.04.2011 roku do 31.12.2015 roku realizowany jest projekt pt.:

„STAŻE PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

CELEM  GŁÓWNYM  PROJEKTU  JEST:

opracowanie i przeprowadzenie Programu Doskonalenia Zawodowego dla 250 nauczycieli Kształcenia Zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branżach:

1/hotelarstwo,

2/gastronomia,

3/ogrodnictwo i agrobiznes,

4/kosmetyka leczniczo-pielęgnacyjna,

5/turystyczna,

6/elektroniczno-informatyczna,

7/mechaniczno – samochodowa

w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez udział w 2 tygodniowych stażach w przedsiębiorstwach,10 dni roboczych (staż może odbywać się w dni robocze, ferie, wakacje i dni wolne od pracy)

Stażysta będzie wykonywał czynności lub zadania w rzeczywistym środowisku pracy w wymiarze 8 h/dziennie (8h/dziennie x 10 dni = 80h)

Dopuszcza się mniejszy wymiar godzin dziennie przy jednoczesnym wydłużeniu liczby dni stażu (łączny wymiar godzinowy stażu nie będzie niższy/wyższy niż 80 h / osobę)

NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY:

14 szkół i 14 przedsiębiorstw (po 2 z 7 branż)

REKRUTACJA: (113 kobiet i 137mężczyzn)

- 2012 rok: 40 KiM

- 2013 rok: 80 KiM

- 2014 rok: 80 KiM

- 2015 rok: 50 KiM

 


files/Info projekt.doc

files/Formularz zgłoszeniowy Projekt.doc