Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Artykuły
MIKROPRZEDSIĘBIORCY A FUNDUSZE STRUKTURALNE – BADANIE UWARUNKWAŃ NA ZIEMI CHEŁMSKIEJ

Raport z badań jest częścią projektu „Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badanie uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej” realizowanego w ramach Konkursu Do-tacji – „Fundusze strukturalne na poziomie NSS”

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Raport badawczy wydany na zlecenie Stowarzyszenia Porozumienie Ziemi Chełmskiej

Pełna treść raportu dostępna tutaj

 

Źródło: http://www.ewaluacja.gov.pl/

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH W OBSZARZE OŚWIATY ZORGANIZOWANA POD HASŁEM „EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY DLA OŚWIATY – DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY”

Około 800 ośrodków alternatywnej edukacji przedszkolnej w Polsce, do których uczęszcza ponad 9 tysięcy dzieci w wieku 3-5 lat; dotacje na projekty rozwojowe dla niemal 3 tysięcy szkół; edukacyjny portal internetowy, służący społeczności ponad 35 tysiącom szkół; szkolenia dla ponad 140 tysięcy nauczycieli; wyposażenie w sprzęt i oprogramowanie ponad 14 tysięcy szkół - to jedynie wybrane rezultaty wdrażania działań oświatowych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich w obszarze edukacji.

Read more...

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA POLSKI W I KWARTALE 2008 ROKU – RAPORT MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

W I kwartale 2008 r. utrzymywała się wysoka – choć wolniejsza niż przed rokiem - dynamika rozwoju gospodarczego. We wszystkich segmentach gospodarki notowano wzrost efektów produkcyjnych. W konsekwencji produkt krajowy brutto (PKB) zwiększył się w I kwartale 2008 r. o 6,1 %. W I kwartale 2007 r. wzrost wyniósł 7,3%.

Pełna treść Raportu dostępna tutaj

 

Źródło: http://www.mrr.gov.pl/

FUNDUSZE STRUKTURALNE A PROGRAMY RAMOWE UE

FUNDUSZE STRUKTURALNE A PROGRAMY RAMOWE UE W DZIAŁALNOŚCI B+R POLSKICH PODMIOTÓW. KIERUNKI WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW I DOBRE PRAKTYKI - RAPORT DLA PODKOMITETU MONITORUJĄCEGO DS. INNOWACYJNOŚCI I SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO NA ZLECENIE MINISTERSTWA ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Celem badań stanowiących podstawę Raportu było oszacowanie zakresu komplementarności w wykorzystaniu przez polskie podmioty dwóch źródeł finansowania przedsięwzięć badawczo-rozwojowych: Funduszy Strukturalnych oraz Programów Ramowych.

Z raportu wynika, że w chwili obecnej w komplementarnym wykorzystywaniu środków radzą sobie najlepiej jednostki badawczo-rozwojowe.

 

Pełna treść raportu dostępna tutaj

 

Źródło: www.ewaluacja.gov.pl

RAPORT O ROZWOJU I POLITYCE REGIONALNEJ

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało Raport, którego celem jest próba ustalenia, czy polityka regionalna realizowana w Polsce w latach 2000-2006 uwzględniała dwa zasadnicze cele: wyrównawczy ? polegający na zapobieganiu marginalizacji obszarów problemowych i proefektywnościowy ? polegający na wspieraniu konkurencyjności regionów.

Read more...