Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Projekty
Regionalne zrónicowanie wykorzystania narzędzi rynku pracy a ograniczanie bezrobocia

Projekt realizowany przez Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur oraz Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego "Wiedza" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

Typ projektu: prowadzenie analiz, badań, ekspertyz dotyczących stosowanych instrumentów i programów w zakresie: pośrednictwa pracy, tworzenia miejsc pracy, aktywizacji zawodowej bezrobotnych, informacji i poradnictwa zawodowego, identyfikacji programów o najwyższej skuteczności.

Read more...