Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Projekty
Informacje o projekcie Aktywny rodzic w pracy szczęśliwe dziecko w żłobku

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

,,Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wiedza z siedzibą w Warszawie zaprasza rodziców do udziału w

Projekcie pt.: „Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”.

Celem Projektu jest umożliwienie powrotu do pracy rodzicom przebywającym na urlopie

macierzyńskimlub wychowawczym.

Do udziału w projekcie uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria:

Ø  osoby fizyczne: kobiety i mężczyźni, posiadający dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, zameldowane na terenie

m.st. Warszawy, pozostające bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotne;

Ø  samotne/ni matki i ojcowie;

Ø  osoby niepełnosprawne;

Ø  kobiety korzystające z urlopu macierzyńskiego i/lub wychowawczego;

Ø  kobiety i mężczyźni, którzy utracili już wcześniej zatrudnienie i aktualnie zajmują się jedynie wychowywaniem dziecka.

Aplikujący do udziału w projekcie zobowiązany jest do złożenia następujących dokumentów:

Ø  oświadczenia o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia przez okres, co najmniej 12 miesięcy poprzedzających

przystąpienie do projektu;

Ø  oświadczenia o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres, co najmniej 12 miesięcy

poprzedzających przystąpienie do projektu;

Ø  kserokopii dokumentu poświadczającego zameldowanie w Warszawie;

Żłobek powstaje na Ursynowie, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Stokłosy.

Terminrozpoczęciaedukacjiżłobkowej – 1 maja 2013 roku.

Uczestnicy Projektu będą zobowiązani do częściowego pokrycia kosztów za pobyt

dzieci w żłobku. Liczba miejsc ograniczona!

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, które spełniają powyższe kryteria, prosimy

o kontakt mailowypod adresem: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

files/1 Deklaracja uczestnictwa_Ż.doc

files/2 Formularz zgłoszeniowy do projektu.doc

files/3 Oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia_Ż.doc

files/4 Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej_Ż.doc

files/5 Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych_Ż.doc

files/6 Oświadczenie o zameldowaniu_Żo.doc

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie

 


,,Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Działanie 1.5.Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego

Numer konkursu DWF_1.5_1_2012

 

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.             Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz rekrutacji w ramach projektu: "Aktywny rodzic w pracy,

szczęśliwe dziecko w żłobku” realizowanego na podstawie umowy nr.: UDA-POKL.01.05.00-00-096/12-00zawartej

pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „WIEDZA”.

2.             Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.5. Wspieranie rozwiązań

na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego, Numer Konkursu DWF_1.5_1_2012.

3.             Beneficjentem  jest Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie

ul. Żelazna 67 lok. 18.

4.             Ogólny nadzór nad realizacją projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym regulaminem,

pozostają w kwestii Koordynatora Projektu.

 

 

 

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia, oznaczają:

·                     Beneficjent/Projektodawca – Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza” z siedzibą w Warszawie

przy ul. Żelaznej 67 nr lokalu 18, 00-871 Warszawa;

·                     Beneficjent Ostateczny (BO)/Uczestnik Projektu/Członek grupy docelowej – zakwalifikowany zgodnie z zasadami

określonymi w niniejszym regulaminie – osoby fizyczne: kobiety i mężczyźni, zameldowane na terenie m.st. Warszawy, pozostające

bez zatrudnienia, w tym długotrwale bezrobotni i niepełnosprawni, bezpośrednio korzystający z wdrażanego Projektu

·                     Projekt –  projekt ,,Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe dziecko w żłobku”;

·                     Biuro Projektu – 00-871 Warszawa, ul. Żelazna 67 lok. 18;

·                     Strona internetowa Projektu - http://www.wiedza.org.pl/;

§ 3
ZAŁOŻENIA PROJEKTU

 

1.             Okres realizacji projektu to 01.01.2013 - 31.12.2014 r.

2.             Adres Biura Projektu: ul. Żelazna 67, lok. 18, 00-871 Warszawa.

3.            Celem głównym Projektu jest zwiększenie o 30 osób (kobiet i mężczyzn) z m.st. Warszawy powracających na rynek

pracy, po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dzieci, ułatwienie im wejścia lub powrotu na rynek pracy, a

także podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez zorganizowanie opieki dla ich dzieci, w formie opieki w żłobku.

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.             Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do odpłatnego udziału w projekcie: ,,Aktywny rodzic w pracy, szczęśliwe

dziecko w żłobku”.

2.             Do udziału w projekcie uprawnione są osoby, które spełniają następujące kryteria:

-  osoby fizyczne: kobiety i mężczyźni, zameldowane na terenie m.st. Warszawy, pozostające bez zatrudnienia, w tym

długotrwale bezrobotne;

- samotne matki i ojcowie;

- osoby niepełnosprawne

- kobiety korzystające z urlopu macierzyńskiego i/lub wychowawczego

- kobiety i mężczyźni, którzy utracili już wcześniej zatrudnienie i aktualnie zajmują się jedynie wychowywaniem dziecka.

3.             W projekcie może wziąć udział 30 BO, w następującym podziale: 29 kobiet (w tym 25 długotrwale bezrobotnych)

i 1 mężczyzna (w tym długotrwale bezrobotny). Wśród 30 BO przewidziana jest 1 osoba niepełnosprawna.

4.             Aplikujący do udziału w projekcie zobowiązany jest do złożenia osobiście w Biurze Projektu następujących

dokumentów:

·         formularz rekrutacyjny

·         oświadczenie o niepozostawaniu w stosunku zatrudnienia

·         oświadczenie o nieprowadzeniu zarejestrowanej działalności gospodarczej przez okres co najmniej

12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu

·         oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

·         kserokopii dokumentu poświadczającego zameldowanie w Warszawie

5.         Wszystkie dokumenty wymienione w § 4 ust. 4 dostępne są w Biurze Projektu i na stronie internetowej Projektu.

6.         Złożone dokumenty zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.

7.         Każdy aplikujący do uczestnictwa w projekcie powinien zapoznać się z regulaminem uczestnictwa i rekrutacji.

Regulamin dostępny w Biurze Projektu i na stronie Projektu.

§ 5

REKRUTACJA

 

1.         Rekrutacja uczestników projektu jest otwarta, niedyskryminująca ze względu na płeć, wiek,  rasę, niepełnosprawność,

status społeczny. Cały proces rekrutacji uwzględnia zasadę równości szans.

2.         Rekrutacja odbywać się będzie od 01.03.2013 roku do 19.04. 2013 roku.

3.         Rekrutacja przebiegać będzie w II etapach:

etap I

Informacja i promocja – zamieszczenie informacji na stronach www, ogłoszenia w prasie (płatne i bezpłatne), strona

internetowa projektodawcy , strona internetowa żłobka, rozmieszczenie plakatów w Urzędach Pracy i poradniach pediatrycznych

(państwowych i prywatnych) na terenie m.st. Warszawy, organizacja dnia otwartego w żłobku.

 

etap II

Przyjmowanie zgłoszeń od kandydatów w postaci dokumentów   wymienionych w §4 ust.4 w Biurze Projektu. Proces

przyjmowania dokumentów koordynowany będzie przez osobę zatrudnioną przez Beneficjenta.

Ostateczna kwalifikacja do projektu przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Koordynator Projektu,

Asystent Koordynatora Projektu, Członek Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”.

4.         Informacje związane z rekrutacją dostępne są na stronie internetowej Projektu.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 

1.             Uczestnik Projektu ma prawo do płatnego uczestnictwa w Projekcie.

2.             Uczestnik Projektu ma obowiązek wypełnienia deklaracji uczestnictwa w Projekcie, formularza zgłoszeniowego,

ankiet ex-ante i ex-post.

3.             Uczestnik Projektu ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne działania umożliwiające powrót do pracy, oraz

przedstawić w formie pisemnego oświadczenia wykaz działań jakie podjął w celu powrotu na rynek pracy.

4.             Uczestnik Projektu ma obowiązek przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

5.             Uczestnik Projektu ma obowiązek udzielania niezbędnych informacji w celach monitoringu i ewaluacji.

§ 7
ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 

1.             Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy uczestników kursu w przypadku

naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.

2.             W przypadku rezygnacji lub skreślenia Beneficjenta Ostatecznego z listy osób zakwalifikowanych do projektu,

komisja rekrutacyjna zbierze się ponownie, aby z pośród zgłoszeń, które wpłynęły wybrać osobę, która spełnia warunki

wymagane w projekcie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.             Regulamin wchodzi w życie z dnia 01.02.2013 i obowiązuje przez cały czas trwania Projektu.

2.             Niniejszy Regulamin jest dostępny w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu.

3.             Beneficjent zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w Regulaminie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACJA ŚRODOWISKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY

Projekt: ?EDUKACJA ŚRODOWISKOWA W SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZY?

jest to ogólnopolski, multimedialny program edukacyjny w zakresie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju

realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego ?Wiedza?

w partnerstwie z Fundacją Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju

Odbiorcami projektu są uczniowie i nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, studenci wydziałów geograficzno ? przyrodniczych, metodycy, dydaktycy i wykładowcy Uczelni Wyższych oraz organizacje i instytucje prowadzące programy z zakresu edukacji ekologicznej.

viagra ou cialis - buyfrviagra.com - Difficultés sexuelles peuvent commencer début dans un existence ou ils peuvent immédiatement après caractéristiques déjà expérimenté agréable et rapports sexuels . Un problème créer après un certain temps , ou peut se produire soudainement brusquement en full manque de capacité et participer à plusieurs Développement de la sexe acte à caractère sexuel. Ce qui peut provoquer problèmes sexuels liés pourrait être actual physique , mental ou chaque . Émotionnel sexuelle Social émotionnel problèmes de santé mentale au sein de l' intérieur uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance avec entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques include , liés au sexe craintes ou culpabilité ou passé traumatisme sexuel . Même s'il pourrait sembler à part utilisant votre médecin concernant dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Difficultés ou gardant toujours une érection pourrait être une signer de état de santé qui a vraiment besoin méthode de traitement, exemple maladie coronarienne ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent a pourrait être pour aider à inverser votre dysfonction érectile .

viagra en pharmacie - - Difficultés sexuelles peuvent commencer début dans un existence ou ils peuvent immédiatement après caractéristiques déjà expérimenté agréable et rapports sexuels . Un problème créer après un certain temps , ou peut se produire soudainement brusquement en full manque de capacité et participer à plusieurs Développement de la sexe acte à caractère sexuel. Ce qui peut provoquer problèmes sexuels liés pourrait être actual physique , mental ou chaque . Émotionnel sexuelle Social émotionnel problèmes de santé mentale au sein de l' intérieur uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance avec entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques include , liés au sexe craintes ou culpabilité ou passé traumatisme sexuel . Même s'il pourrait sembler à part utilisant votre médecin concernant dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Difficultés ou gardant toujours une érection pourrait être une signer de état de santé qui a vraiment besoin méthode de traitement, exemple maladie coronarienne ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent a pourrait être pour aider à inverser votre dysfonction érectile .

viagra en france - - Difficultés sexuelles peuvent commencer début dans un existence ou ils peuvent immédiatement après caractéristiques déjà expérimenté agréable et rapports sexuels . Un problème créer après un certain temps , ou peut se produire soudainement brusquement en full manque de capacité et participer à plusieurs Développement de la sexe acte à caractère sexuel. Ce qui peut provoquer problèmes sexuels liés pourrait être actual physique , mental ou chaque . Émotionnel sexuelle Social émotionnel problèmes de santé mentale au sein de l' intérieur uniques. Interpersonnelles difficultés complications comprennent matrimonial ou peut-être complications ou 'absence de confiance avec entre concernant partenaires. Personnelles particulières problèmes psychologiques include , liés au sexe craintes ou culpabilité ou passé traumatisme sexuel . Même s'il pourrait sembler à part utilisant votre médecin concernant dysfonction érectile , {vont dans des | с | chercher | choisir | get {} une évaluation | une évaluation}. Difficultés ou gardant toujours une érection pourrait être une signer de état de santé qui a vraiment besoin méthode de traitement, exemple maladie coronarienne ou mal contrôlé diabète . Traiter un sous-jacent a pourrait être pour aider à inverser votre dysfonction érectile .

Read more...

E-KSZTAŁCENIE W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM

Projekt : „E-KSZTAŁCENIE W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM”

Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.3 - Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego

Grupę docelową projektu stanowią  wszystkie publiczne szkoły dla dorosłych

Read more...

Praktyka podstawą kształcenia zawodowego

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego „Wiedza”

w partnerstwie z:

Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Stanisława Staszica w Siedlcach

oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Siedlcach

·

informują, że na terenie Powiatu Sieleckiego i w mieście Siedlce,

od dnia 01.03.2011 roku realizowany jest projekt pt.:

·

„PRAKTYKA PODSTAWĄ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO"

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty
Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie
Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe

·

Celem głównym Projektu jest opracowanie i przeprowadzenie Programu Doskonalenia Zawodowego dla 40 nauczycieli Kształcenia Zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branżach: elektronika, mechaniczno – samochodowej i hotelarstwo z gastronomią z terenów powiatu Siedleckiego i miasta Siedlce w zakresie kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez udział w 2 tygodniowych stażach w przedsiębiorstwach oraz szkoleniach teoretycznych i metodycznych.

Informujemy także, że do 30 czerwca 2011 roku trwa rekrutacja chętnych do udziału w projekcie „Praktyka Podstawą Kształcenia Zawodowego”.


W Projekcie mogą wziąć udział osoby zainteresowane podwyższeniem swoich kompetencji zawodowych, spełniające poniższe kryteria:

  • są zatrudnione jako nauczyciele przedmiotów zawodowych lub instruktorzy praktycznej nauki zawodu jednej z 3 branż:
    • mechaniczno – samochodowej,
    • elektroniki,
    • hotelarstwa z gastronomią,
  • osoby te muszą być zatrudnione w szkołach/placówkach oświatowych na terenie powiatu Siedleckiego lub w mieście Siedlce.

Informujemy, że rekrutacja uczestników Projektu jest otwarta, niedyskryminująca ze względu na płeć, wiek, miejsce zamieszkania, rasę, niepełnosprawność czy status społeczny.

Więcej informacji o projekcie oraz na temat rekrutacji dostępnych na stronie Projektu: www.ipi.wiedza.org.pl

Adres Biura Projektu:
08-110 Siedlce, ul. Katedralna 7
tel. 508 283 378,
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Zapraszamy do udziału w Projekcie!
efs-pokl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT zakup specjalistycznej usługi doradczej „Rozbudowa strony internetowej Mazowieckiego Klastra ICT”

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

zakup specjalistycznej usługi doradczej „Rozbudowa strony internetowej Mazowieckiego Klastra ICT”

Read more...