Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

INNOWACYJNOŚĆ GOSPODARKI

W zakresie zagadnień związanych z innowacyjnością, ocenie poddawana jest skuteczność, efektywność, trafność, użyteczność i trwałość instrumentów realizacji i ich efektów w ramach Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia przyczyniających się do rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw oraz całej gospodarki.

Cyklicznym badaniom podlegają instrumenty ekonomiczno-finansowe w ramach przedsiębiorstw oraz instrumenty służące rozwojowi instytucjonalnego otoczenia biznesu sprzyjającego podniesieniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Istotnymi aspektami, na których skoncentrowane są działania ewaluacyjne są zagadnienia związane z procesami badań i rozwoju (B+R) oraz rozwojem społeczeństwa informacyjnego i ich rolą w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki.

Portal Funduszy Europejskich EWALUACJA prezentuje streszczenie z raportu: Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych - ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG”

 

Źródło: http://www.ewaluacja.gov.pl/