Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

BENEFICJENCI PO IG

Wsparcie dostępne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczone jest na współfinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych przez cztery kategorie beneficjentów:

1. przedsiębiorców,
2. jednostki naukowe i badawcze,
3. instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi innowacyjne oraz ich sieci,
4. administracja publiczna w zakresie elektronicznych usług na rzecz obywateli, w szczególności przedsiębiorców.
 

Beneficjenci 1. Osi priorytetowej - Badania i rozwój nowoczesnych technologii

 • jednostki naukowe
 • sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra  Doskonałości, Centra Zaawansowanych Technologii oraz podmioty zaangażowane w programie EIT +
 • jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest  zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie
 • polskie platformy technologiczne
 • przedsiębiorcy (zwłaszcza MSP)
 • naukowcy (zwłaszcza młodzi) i zespoły naukowców
 • studenci
 • podmioty realizujące projekty foresight, m.in. jednostki naukowe, jednostki administracji publicznej
 • podmioty działające na rzecz nauki – podmioty wykonujące w sposób ciągły zadania służące rozwojowi, promocji i zastosowaniom praktycznym nauki, a także wspierające wzrost innowacyjności gospodarki, nie obejmujące prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, m.in. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,  minister właściwy ds. nauki

Beneficjenci 2. Osi priorytetowej - Infrastruktura sfery B+R

 • jednostki naukowe
 • sieci naukowe i konsorcja naukowo-przemysłowe, w tym Centra Zaawansowanych Technologii i Centra Doskonałości
 • uczelnie
 • jednostki organizacyjne, których przedmiotem działalności jest zarządzanie pracami B+R i ich organizowanie
 • jednostki wiodące MAN
 • Centra Komputerów Dużej Mocy
 • Podmioty zaangażowane w programie EIT+

Beneficjenci 3. Osi priorytetowej - Kapitał dla innowacji

 • MSP
 • Krajowy Fundusz Kapitałowy oraz fundusze kapitałowe
 • instytucje otoczenia biznesu wspierające powstawanie nowych firm innowacyjnych, w tym np. centra transferu technologii i innowacji, akceleratory technologii, inkubatory, parki naukowo-technologiczne, organizacje zrzeszające potencjalnych inwestorów (np. aniołów biznesu)
 • organizacje przedsiębiorców i pracodawców

Beneficjenci 4. Osi priorytetowej - Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

 • przedsiębiorcy

Beneficjenci 5. Osi priorytetowej - Dyfuzja Innowacji

 • grupy przedsiębiorców, w tym: klastry, łańcuchy produkcyjne MSP i dużych przedsiębiorców, sieci technologiczne (MSP i jednostki naukowe) reprezentowane przez podmioty posiadające zdolność do występowania w ich imieniu; platformy technologiczne
 • instytucje otoczenia biznesu o zasięgu ogólnokrajowym, sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym
 • specjalistyczne ośrodki innowacyjności (podmioty zarządzające parkami technologicznymi,  inkubatorami technologii, centrami zaawansowanych technologii, centrami produktywności oraz innymi ośrodkami specjalistycznych usług dla przedsiębiorców)
 • przedsiębiorcy

Beneficjenci 6. Osi priorytetowej  - Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

 • instytucje otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym i międzynarodowym wspierające promocję gospodarczą i turystyczną Polski
 • instytucje otoczenia biznesu działające w branży turystycznej
 • instytucje publiczne, w tym państwowe osoby prawne
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • przedsiębiorcy

Beneficjenci 7. Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

 • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe
 • instytucje prowadzące państwowe ewidencje i rejestry na podstawie ustaw

Beneficjenci 8. Osi priorytetowej - Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki

 • mikro, mali i średni przedsiębiorcy, w tym mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok
 • jednostki samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego, konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – na prowadzenie projektów mających ma celu dostarczenie dostępu do Internetu szerokopasmowego obywatelom szczególnie zagrożonym wykluczeniem cyfrowym

Beneficjenci 9. Osi priorytetowej - Pomoc techniczna

 • instytucje zaangażowane bezpośrednio w zarządzanie oraz wdrażanie Programu

 

Źródło: http://www.poig.gov.pl/