Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

SONDA

Jak oceniasz działalność organizacji pozarządowych w Polsce?

Bardzo dobrze - 0%
Raczej dobrze - 100%
Raczej źle - 0%
Źle - 0%
Nie mam zdania - 0%
The voting for this poll has ended
Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych | Po spotkaniu informacyjnym

Przedstawiciele Mazowieckiego Klastra ICT mają za sobą spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych. Klaster jest w trakcie przygotowywania wniosku projektowego na konkurs dla tego działania.

Spotkanie odbyło się w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) zorganizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Celem tego działania jest m.in. wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw działających w ramach Krajowych Klastrów Kluczowych. Koncentrowanie się na wspieraniu ekspansji międzynarodowej klastra w powiązaniu z jego działalnością badawczo-rozwojową i innowacyjną. Dodatkowo działanie przyczyni się do podniesienia zdolności klastra do trwałej współpracy z podmiotami zagranicznymi, a także do zacieśnienia współpracy w ramach klastra (koordynatora i członków Krajowego Klastra Kluczowego).

Jakie projekty otrzymają dofinansowanie? Wspierane będą projekty związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra, związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową oraz zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

 

Data zakończenia naboru upłynie 30 grudnia 2016 r.