Wiedza

Nasza oferta

Jesteśmy Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT - wykonujemy usługi związane z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii...

Nasze projekty

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich i wiele innych...

Nasi partnerzy

Wdrażane projekty realizujemy w partnerstwie z jednostkami naukowo - badawczymi, samorządami terytorialnymi, przedsiębiorcami, organizacjami otoczenia biznesu...

Nowy profil - nowa szansa

„Nowy profil-nowa szansa" jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt jest realizowany przez Wschodnia Agencję Rozwoju Sp. z o.o. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Wiedza".

Cel projektu: dostosowanie profilu działalności 12 mikro i małych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego do aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz trendów rozwojowych Lubelszczyzny poprzez doradztwo i szkolenia z zakresu wprowadzania innowacji, pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji, rozszerzania rynków zbytu oraz efektywności energetycznej.

Okres realizacji projektu: 01.02.2012r.do 31.07.2013r.

Adresaci: mikro i małe przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej) świadczące usługi w zakresie technik informacyjnych, księgowości, finansów, obsługi klienta oraz prowadzenia badań naukowych, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa lubelskiego.

W ramach projektu zostanie objętych pomocą dwanaście przedsiębiorstw postaci:

  • doradztwa indywidualnego proinnowacyjnego (wypracowanie nowego lub ulepszonego produktu, nowej metody marketingowej, itp.)
  • doradztwa indywidualnego z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji (programy pomocy publicznej, zasady i warunki ubiegania się o pomoc publiczna etc.)
  • doradztwo z zakresu nawiązywania zagranicznych stosunków gospodarczych (metody wyszukiwania zagranicznych partnerów gospodarczych, zasady inwestowania w krajach UE itp.)
  • szkolenia w zakresie efektywności energetycznej i efektywności korzystania z zasobów (EE).

Ramowy program szkolenia: 16h lekcyjnych, tematyka szkolenia:

  • prawodawstwo: świat, Europa, Polska -2h,
  • charakterystyka energetyczna budynków -3h,
  • etykietowanie EE produktów -2h,
  • audyt energetyczny-3h,
  • technologie podnoszące EE w obszarze ciepło/chłód, prąd elektryczny, transport i paliwa -3h,
  • metody podnoszenia EE na przykładach -3h.

Projekt objęty jest zasadami pomocy de minimis. W związku z tym, w dniu podpisania umowy wewnątrzprojektowej pomiędzy Wschodnią Agencją Rozwoju Sp. z o.o./ Stowarzyszeniem Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza" Przedsiębiorca otrzyma zaświadczenie o wysokości otrzymanej pomoc de minimis.

http://www.npns.warwschod.pl/