Umiędzynarodowienie KKK. Mazowiecki Klaster z dofinansowaniem
Created on Wednesday, 15 March 2017 15:40

Mazowiecki Klaster ICT z dofinansowaniem z konkursu "2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych"! Całkowity koszt naszego projektu wynosił niemalże 4,9 mln zł.

MK ICT pojawił się na liście ocenionych projektów, które spełniły kryteria oraz otrzymały wymaganą liczbę punktów.

Koszt projektu "Internacjonalizacja Mazowieckiego Klastra ICT" wyniósł 4 893 411,00 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania to 3 701 455,50 zł, a rekomendowana - 3 651 455,50 zł. Szczegóły dostępne są tutaj.

Oprócz MK ICT dofinansowanie otrzymał m.in. Bydgoski Klaster Przemysłowy (ekspansja Bydgoskiego Klastra Przemysłowego na rynki międzynarodowe), Wrocławski Park Technologiczny (rozbudowa wizerunku klastra, Zarząd Nadbałtyckich Incjatyw Klastrowych (internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno-Transportowego Północ-Południe), Fundacja Interizon, Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju czy Wschodnia Agencja Rozwoju.

Łączna wartość projektu wynosi 44 mln zł, a dofinansowanie z konkursu 29 mln zł.

W konkursie wsparcie otrzymały projekty obejmujące usługi: związane z wprowadzaniem na rynki zagraniczne oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie; związane z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.